Talga i Sverige

Möt våra medarbetare som är en central del i vår verksamhet. 

Anna

Anna ansvarar för Talgas arbete med tillståndsprocesser, företagets miljöfrågor och samhällsrelationer.  

Goda relationer med omgivningen är grunden för våra projekt och vår ambition är att vara tillgängliga och transparenta i kontakter med alla intressenter i våra projekt. Vi arbetar aktivt med att informera och svara på frågor samt att förstå intressenters tankar och frågor om våra projekt.  Talgas ambition är att framställa smarta mineral och metall som ska bidra till den gröna omställningen. Att ha högt ställda hållbarhetsmål för hela vår verksamhet från brytning till färdiga produkter är en självklarhet.

Dharma

Dharma Johansson är relationsansvarig på Talga samt ansvarar för kontoret i Kiruna.

 

Arbetet innebär bland annat att vara i nära kontakt med berörda på plats och ha en öppen och transparent dialog för att skapa goda relationer, engagemang och delaktighet. Att ge information, svara på frågor, ta emot feedback och återkoppla är viktigt för att dagligen bevara och utveckla trygga och tillitsfulla relationer baserat på transparens, respekt och tillgänglighet.

Tom

Tom Kearney arbetar för Talga på plats i Sverige och är utbildade inom geologi.

Många förstår inte vikten av gruvnäringen i vårt samhälle. Vi använder dess råvara i nästan precis allt vi skapar och använder varje dag, men ofta tas resurserna från länder där mänskliga rättigheter och miljölagar saknas eller inte levs upp till. Det drabbar oss alla, oavsett var i världen vi bor. Sverige är relativt outforskat vad gäller fyndigheter, på grund av bland annat terrängen och klimatet. Det finns en enorm potential för att hitta basmetaller och för framtida gruvprojekt. Det finns möjlighet för Sverige att ha fler gruvor som bedrivs på ett hållbart sätt där miljömässiga och sociala regelverk är strikta och följs. Alla har att vinna; både lokalsamhället och Sverige när det skapas fler jobb genom en stark, hållbar och nödvändig gruvindustri. Talga har flera olika basmetallprojekt i olika stadier av utveckling, från koppar till kobolt till grafit. Alla metallerna är väsentliga för det moderna, hållbara samhället. Talga är inte ett traditionellt gruvbolag utan är ett helt integrerat företag som engagerar sig från tidig prospektering till slutproduktsutveckling och gruvplatsrehabilitering, genom innovation och ny teknologi från början till slut.

Amanda

Amanda Scott arbetar som konsult med prospektering för Talga i Sverige.

 

Vi behöver gruvor och prospektering i Sverige och i världen, där vi måste hålla en hög standard och jobba tillsammans för att gruvorna ska vara miljövänliga. Jag tror att Sverige har chans att ta ledartröjan i hur man kan arbeta med gruvor på ett hållbart sätt. Det är viktigt att berätta om hur vi kan bidra samt att våra gruvor är bäst i världen.

Behoven av metaller och mineraler kommer inte att minska, utan snarare öka i takt med ökad grön teknologi, vind- och vattenkraft och allt detta kan vi inte ha utan mineraler och metaller. Med hjälp av råmaterialet kan vi nå framsteg vad gäller hållbarhet. Utan råmaterial i form av mineraler och metaller, kan vi heller inte ta fram några batterier eller andra miljövänliga alternativ till traditionell teknik.

Talga är inte ett standardmässigt gruvbolag utan ett integrerat teknologiföretag. Talga och hela branschen har intresse i att smutsiga metoder, konkurser och andra kortsiktiga lösningar minimeras eller försvinner helt.

Martin

Martin Phillips är Chief Operating Officer för Talga sedan 2016. Martin är kemiingenjör i grunden och har varit verksam i gruvindustrin i över 30 år.

Jag arbetar med hela processen och värdekedjan, och det är tydligt för mig att Sverige skulle kunna bli det första landet i världen att bli fossilfritt om vi såg till att få en hållbar försörjningskedja på plats. Sverige behöver få styr på råvaran, metallerna och mineralerna som ligger till grund, inte bara för dagens batterier, utan även nästa generations batterier. Det handlar om att skapa partnerskap och att skala upp insatserna och Sverige har alla möjligheter att bli världsledande i den här frågan. Det finns inga större grafitproducenter i Sverige. Istället importeras de kritiskt viktiga mineralerna till Sverige och EU från bland annat Kina, Sydamerika och Ryssland. Ändå har vi i Sverige tillgång till grafit av närmast unikt fin kvalitet. Den är finkornig nog att användas i batterier i befintligt skick. Med möjligheterna som finns i Sverige så behöver vi inte importera råvaran, vilket skulle betyda fler jobb, fler elbilar, reducerade utsläpp, nya industrier och på sikt fossilfrihet. Vi behöver ha ett brett och långsiktigt perspektiv där vi arbetar tillsammans för nettovinster för samhället och för miljön. Vi behöver öka takten på hemmaplan för att möta de utmaningar som vi och resten av världen står inför.

Peter

Peter French har över 20 års erfarenhet av miljövetenskap och är utbildad botanist. Han arbetar med gruvans hela livscykel.

De senaste åren har Talga investerat mycket i forskning och utveckling runt processteknologi, och i att ta fram material med färre processteg och med färre biprodukter än inom traditionell grafitproduktion.

Det finns en tydlig uppfattning inom EU om att det finns ett antal råmaterial som är kritiskt viktiga, och grafen är ett av dessa. I och med att vi rör oss mot en elektrifierad framtid med elfordon och infrastruktur baserad på förnybara bränslen, till exempel vattenkraft och vindkraft, växer behovet av de här materialen. Det är avgörande att de tas fram på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

För att göra detta behöver vi minimera vår påverkan på naturen och samtidigt maximera utvecklingen som teknologin ger i norra Sverige. Medan vi har verksamhet på plats kan vi hantera eventuella ljud, damm och andra störningar, men vad händer när gruvan ska stängas? Vilken framtid har vi skapat för den här ytan på jorden? Där kommer vår planering in – vi ser till att det sociala och miljömässiga systemet återställs på bästa möjliga sätt. Vi utformar våra projekt med hänsyn till sociala faktorer och naturens omständigheter så att systemen kan återhämta sig.