Samråd enligt miljöbalken kap 6 för brytning av grafit i Niska Norra, Niska Södra och Nunasvaara Norra

Talga AB avser att söka bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för att få bryta tre grafitfyndigheter; Niska Norra, Niska Södra och Nunasvaara Norra, som tillsammans benämns Niska Grafitprojekt.

Området vid Nunasvaara och Niska angränsar till Natura 2000-området Torne- och Kalixälvsystem varför en bedömning av en eventuell påverkan på Natura 2000-området utförs. Om det visar sig nödvändigt kommer ett Natura 2000-tillstånd att sökas. 

Grafitfyndigheterna Niska Norra, Niska Södra och Nunasvaara Norra är lokaliserade väster om Vittangi i Kiruna kommun. Planerad verksamhet omfattar brytning och anrikning av upp till 500 000 ton grafitmalm per år. Brytningen planeras ske i underjordsgruva och utvinningen beräknas pågå under cirka 15 år följt av en period med efterbehandling och kontroller. Grafitkoncentratet kommer att transporteras till en anläggning för produktion av anodmaterial till litiumjon-batterier som Talga planerar i Luleå.

Inför ansökningarna samråder Talga med enskilda som kan anses berörda samt med berörda myndigheter, organisationer, föreningar och allmänheten. Mer information om den planerade brytningen av grafit finns i samrådsunderlaget som återfinns här och som även kan beställas via e-post: kontakt@talga.se eller telefon 0920 730 39.

Frågor om planerad provbrytning kan ställas till: kontakt@talga.se, tel: +46 980 290 90.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 19 februari 2021 till kontakt@talga.se, skriv ”Niska Grafitprojekt” i ämnesraden, eller till Talga AB, Storgatan 7E, 972 38 Luleå, märk kuvertet med ”Niska Grafitprojekt”. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.