Sustainability

Utan mineraler - ingen grön omställning, ingen ny teknik

Talga är en viktig pusselbit i den globala strävan mot en hållbar värld. Vi nöjer oss inte med att delta i debatten, vi vill vara en del av lösningen.

Egentligen är det inte heller så komplicerat. Transportsektorn är en av de största klimatutsläpparna, och om vi kan byta ut fossilbränsledrivna bilar mot elbilar har vi tagit ett stort steg mot en mer hållbar värld. För att tillverka batterier behövs mineraler och metaller. Sveriges berggrund är rik på just de mineraler och metaller som krävs för batteritillverkning och här har vi dessutom alla förutsättningar för att utvinna dem på ett hållbart och miljövänligt sätt.

De batterier som kräver kritiska mineraler och metaller finns även i smarta telefoner och annan teknik som för världen framåt. Grafen är en annan möjlig viktig komponent i den här teknologin, som är en nyckel till lösningen på många problem genom sina egenskaper, exempelvis skapandet av starkare, lättare och mer hållfasta material som håller bättre, räcker längre och minskar totala materialbehov.

Hållbar produktion

Talga strävar efter att ligga i absoluta framkant och att alltid ha ett långsiktigt och hållbart utvecklingsperspektiv. All framtida brytning av metaller och mineraler måste vara klimatsmart. Vi nöjer oss inte med att erbjuda smarta och miljövänliga produkter, vi har för avsikt ta fram dem på sätt som är både miljömässigt och socialt hållbara. Vi tar ansvar för marken vi använder, både under vår produktion och efter vi har avslutat den. Vi har ett mycket långtgående arbete för återställande av marken efter att brytningen avslutats. T ex undersöker vi tillsammans med experter hur renlav kan återplanteras vid återställning efter gruvdriften. En jordspecialist hjälper oss att hitta den jord som behövs till framtida restaurering när vi är klara med brytningen.

Allt för lite gruvbrytning sker i västvärlden, trots att det är här vi använder flest produkter med mineraler och metaller. Tyvärr innebär det att brytningen ofta sker i länder där varken människor eller natur respekteras. Talgas mål med våra fyndigheter är hållbar utveckling där framtida brytnings- och anrikningsmetoder väljs utifrån hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska faktorer. Nunasvaarafyndigheten har som exempel möjlighet att lämna ett betydligt mindre fotavtryck än grafitgruvor med lägre renhetshalter i andra delar av världen.

Talgas hållbarhetsarbete

Talgas ambition är att vara ett av världens mest hållbara innovationsmaterialbolag och hållbarhet är en faktor i alla våra nyckelbeslut i hela koncernen. Vi förhåller oss till de riktlinjer som gäller inom Svemin och bygger system för ISO140001-certifiering. Genom Svemin följer vi även det internationella gruvrådet ICMMs grundläggande principer och verktyg för en säker, rättvis och hållbar gruvindustri. Vår egna policy – vilken får full effekt när vi går över till aktiv gruvdrift och produktion – bygger på FN:s hållbarhetsmål (SDG) med dedikerade mätområden och mål.

Lokalsamhälle

Det är mycket viktigt för oss att vara en bra granne och en aktiv del av lokalsamhället. Under 2019 öppnade vi vårt lokalkontor i Kiruna för att bättre kunna samla in och sätta oss in i lokala frågor och utmaningar och vara en del av de lösningar som måste till på både sociala, ekonomiska och miljömässiga plan. Goda relationer till markägare, samebyar och lokala intressenter är en självklar prioritering i vårt arbete. Det är också viktigt att göra ekonomiska bedömningar för en framtida gruva, och om den inte kan förväntas bli lönsam bör det inte brytas.

För att vägleda vårt eget arbete med såväl lokala som globala intressenter har vi antagit följande sju principer, vilka säger att vi ska 1) etablera och behålla respektfulla relationer med intressenter genom implementering av tydliga processer; 2) informera intressenter om Talga och företagets pågående projekt på ett lämpligt och tillgängligt sätt; 3) skapa möjligheter till tidiga och meningsfulla samråd för att få in synpunkter för att kunna ta hänsyn till dem i beslutsprocessen; 4) inkludera feedback från intressenter i beslutsprocesserna; 5) återkoppla tillbaka till intressenter; 6) bygga partnerskap med lokala intressenter; och slutligen 7) skapa en tydlig och effektiv mekanism för feedback, förslag och eventuella klagomål från intressenter.

 

Partnerskap med Talga – ansökan om sponsring

Talga värnar om klimat, natur, kultur, medarbetare och samhälle. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom socialt ansvar och engagemang med fokus på kultur, utbildning, innovation och idrott. Här kan du som bedriver verksamhet i något av våra närområden ansöka om sponsring inom dessa områden.

Ansökan sponsring