Vad gör vi?

Talga är ett globalt vertikalt integrerat högteknologiskt företag som utnyttjar patentskyddad teknologi för anrikning av grafitmalm till grafit- och grafen produkter. Dessa produkter underlättar för tillverkning av smarta och miljövänliga lösningar såsom batterier till elbilar, högpresterande kolfiberkompositer, beläggning på många material för ökad hållbarhet, och mycket mer. Vår verksamhet genomsyras av att vi flyttar fram gränserna för teknologi, hållbarhet och utveckling.

Vision

Talgas vision är att skapa hållbar tillväxt genom att förädla samhällsnödvändiga metaller och mineraler för utveckling av mervärdesprodukter som bidrar till en grön omställning. Vi ska vara i framkant gällande värdeskapande, ansvar och hållbarhet, och med innovativ teknik och produktion blir vi en viktig pusselbit i den teknologiska utvecklingen och den globala klimatlösningen.

Grafit

Grafit är en gråskimrande mineral som uppstår när kol i bergarter blir kristallint. Under högt tryck och hög temperatur bildas parallella ark av kolatomer. Ett enda ark av grafit kallas grafen och det finns cirka tre miljoner lager grafen i en millimeter grafit.

Grafit används till mycket och nya användningsområden upptäcks hela tiden, bland annat inom utveckling av isoleringspaneler, batterier och energiteknik. I den välkända batterimodellen Li-on är grafit en viktig komponent, vanligtvis innehåller denna typ av anod 10 gånger mer grafit än exempelvis litium. Elektriska fordon använder för närvarande mellan 10 och 90 kg grafit per fordon enbart i sina batterier.

Talgas Grafitprojekt

Talga har fem högkvalitativa grafitprojekt i Norrbotten. Vittangi, Jalkunen och Raitajärvi är de största och har alla JORC-märkta resurser (klassificeringssystem för mineraler). Vittangi som ligger 20 km öster om LKAB:s Kirunagruva innehåller en av Europas största och världens mest höghaltiga grafitfyndigheter (Nunasvaara Grafitresurs). Nunasvaara har klassats som ett nationellt riksintresse för värdefulla material av myndigheten SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Grafiten i Nunasvaara har unika egenskaper som möjliggör industriell grafenproduktion.

Området har mycket goda kommunikationer med närhet till både väg och järnväg. Även Jalkunen och Raitajärvi är fördelaktigt placerade nära infrastruktur, med Raitajärvi nära både järnväg, väg och Luleå hamn. Infrastruktur är viktigt för att möjliggöra transport till Europa.

EU har klassat grafit som en ”kritisk mineral”, alltså en viktig mineral som det råder brist på. Europa är en av världens toppmarknader för grafit, och EU förbrukar 20 % av världens naturliga grafitproduktion. I nuläget tvingas man dock importera 95 % av behoven, främst från Kina. Talga kan via järnväg och väg erbjuda grafit utvunnen i Europa, vilket innebär en avsevärd fördel med säkrad och effektiv försörjning.

Grafen

Grafit består av parallella kolatomsark, och ett enskilt ark kallas grafen. Grafen finns därför överallt där man hittar grafit, men att separera arken är svårt då de är väldigt tunna. Det är därför en kostsam process och är svårt att göra i större skala. I dagsläget produceras därför grafen generellt i begränsad mängd, men produktion på ett kostnadseffektivt sätt kan få revolutionerande effekt.

Grafen används redan i dag i vissa produkter och dess egenskaper som en super-ledare och super-förstärkningsmaterial kan bidra till nya branscher och värdekedjor. Genom att tillsätta grafen i vanliga material som kolfiber och cement stärks dessa avsevärt även med en mycket liten mängd. Därigenom krävs mindre av grundmaterialet, vilket leder till minskad miljöpåverkan. Grafen i färg och beläggningar kan fungera som rostskydd, och åt plast kan den ge ledande förmåga.

Grafenmarknaden är fortfarande i sin linda men växer snabbt, då den är föremål för stora kommersialiseringsinsatser.

Talgas Grafen

Den sammanhängande malmgeologin i Talgas Nunasvaara fyndighet har möjliggjort högkvalitativ grafen med stor potential för en världsledande, högskalig produktion till låg kostnad. Talga har utvecklat innovativ och hållbar teknologi för att i industriell skala framställa grafen och grafit, lämpad för den senaste tekniken inom batterier och avancerade material, från den höghaltiga fyndigheten i Vittangi.

Framställningen i test skala utförs idag vid företagets anläggning i Rudolstadt, Tyskland, medan utvecklings- och forskningsverksamhet samt produktutveckling sker hos bolagets dotterbolag i Cambridge, Storbritannien.

Många framsteg har gjorts och så sent som i juni 2018 visade tester att Talgas grafen blandad i cement gav materialet nya kvaliteter. Den elektriska ledningsförmågan ökade och likaså dess värmeledande potential. Detta material skulle till exempel kunna användas i vägar och på flygplatser för att på ett miljövänligt och kemikaliefritt sätt bli av med is och snö.

Kobolt

Talga har undersökningstillstånd för ett antal koboltfyndigheter i Sverige, däribland landets största, Kiskamavaara. Fyndigheterna är omfattande och ligger fördelaktigt till för transport till smältverk. Även koppar och guld finns intill koboltfyndigheten i Kiskamavaara, vilket ökar dess potential.

Priset på kobolt har stigit astronomiskt under de senaste åren, vilket beror på ökad efterfrågan på batterier. Metallen är en av huvudkomponenterna i uppladdningsbara batterier, vilket behövs vid tillverkning av elbilar och smarta telefoner.

I dagsläget kommer en stor del av kobolten från Demokratiska Republiken Kongo där cirka 60 % av världens koboltfyndigheter finns. Rapporter beskriver hur kobolten bryts under dåliga former, att barnarbete är vanligt samt att anställda arbetar under farliga förhållanden med hög skaderisk. Dessutom tar metoderna som används för att ta fram metallen sällan hänsyn till natur och klimat.

Trots att Europa och resten av västvärlden konsumerar majoriteten av de produkter som kobolt används i, produceras nästan ingen kobolt här. Från Talgas fyndighet i Kiskamavaara kan vi ta fram kobolt på ett sätt som är både socialt och klimatmässigt hållbart. Vi har därtill verktyg för att rehabilitera området efter avslutad gruvverksamhet, och på så vis vara en del av den cirkulära ekonomin.

Varför Sverige?

Talga är ett australiensiskt företag som etablerar sig i Sverige. Det gör vi för att Sverige har fantastiska mineraltillgångar, en stark gruvtradition med infrastruktur och kunnig arbetskraft på plats. Därigenom finns stor potential för att kunna tillvarata tillgångarna med omsorg för både människa och miljö.